Ve Sbírce zákonů ČR byl zveřejněn zákon č. 267/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony.

Vydáno dne: 14. 10. 2015

Účinné od: 1. 12. 2015 a 1. 4. 2016

§ 92f

Správní delikty na úseku činností epidemiologicky závažných

(1) Provozovatel činnosti epidemiologicky závažné se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 21

a) nedodrží zásadu provozní hygieny,

b) nezajistí uplatnění znalosti nebo zásady osobní nebo provozní hygieny zaměstnancem nebo spolupracujícím rodinným příslušníkem,

c) nezajistí, aby výkonem činnosti epidemiologicky závažné nedošlo k ohrožení nebo poškození zdraví,

d) umožní fyzické osobě výkon činnosti epidemiologicky závažné v rozporu s § 19 odst. 3, nebo

e) používá kosmetický přípravek, který neodpovídá požadavkům přímo použitelného předpisu Evropské unie.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako provozovatel holičství, kadeřnictví, manikúry, pedikúry, kosmetické, masérské nebo regenerační a rekondiční služby nebo činnosti, při níž je porušována integrita kůže, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 21 odst. 3 nezabezpečí lékárničku první pomoci vybavenou podle charakteru služby.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako provozovatel kosmetické, masérské, regenerační nebo rekondiční služby, kadeřnictví, holičství, pedikúry, manikúry, solária nebo činnosti, při níž je porušována integrita kůže, se dopustí správního deliktu tím, že poruší zákaz podle § 22.

(4) Provozovatel potravinářského podniku provozující stravovací službu se dále dopustí správního deliktu tím, že

a) v rozporu s § 23 odst. 5, § 24 odst. 1 písm. c) nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie na úseku potravinového práva

1. poskytuje stravovací službu v provozovně, která nevyhovuje obecnému nebo specifickému požadavku,

2. nesplní požadavek na pojízdný nebo přechodný provoz, prodejní automat nebo jiný prostor, v němž se pravidelně připravují potraviny k uvedení na trh,

3. nesplní požadavek na přepravu potraviny nebo pokrmu,

4. nesplní požadavek na zařízení provozovny,

5. nedodrží požadavek na skladování nebo odstraňování potravinářského odpadu,

6. nesplní požadavek na zásobování vodou,

7. nedodrží předpis pro potraviny, pokud jde o přijetí potraviny, její uložení, ochranu před kontaminací, postupy pro regulaci přístupu škůdců, udržování stanovených teplot, tepelné ošetření, ochlazování nebo balení,

8. nezajistí školení,

9. nevytvoří nebo nezavede postup založený na zásadách vyplývajících z postupů založených na kritických kontrolních bodech, nepostupuje podle něj nebo nepodá důkaz, že plní požadavky analýzy rizik a kritických kontrolních bodů,

10. nepodá oznámení o zahájení nebo významné změně činnosti,

11. podá pokrm, který není bezpečný,

12. nezajistí sledovatelnost, nebo

13. nezajistí, aby pokrm splňoval výživový požadavek,

b) nesplní jinou povinnost podle přímo použitelných předpisů Evropské unie na úseku potravinového práva88) , než je uvedena v písmeni a),

c) nesplní povinnost uloženou opatřením vydaným na základě přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího výkon úřední kontroly,

d) v rozporu s § 23 odst. 4 neumožní fyzické osobě se zdravotním postižením vstup do stravovací části provozovny v doprovodu vodicího nebo asistenčního psa,

e) nesplní povinnost podle § 24 odst. 1 písm. a) nebo b),

f) nesplní povinnost uloženou podle § 82 odst. 2 písm. q) nebo nedodrží postup podle § 24 odst. 1 písm. d),

g) nesplní povinnost provést znehodnocení nebo likvidaci pokrmu, suroviny, polotovaru nebo potraviny uloženou podle § 84 odst. 1 písm. u) nebo neprokáže provedení znehodnocení nebo likvidace,

h) použije k výrobě nebo přípravě pokrmu volně rostoucí houbu bez osvědčení podle § 24 odst. 2, nebo

i) nesplní povinnost uloženou podle § 84 odst. 1 písm. n).

(5) Za správní delikt se uloží pokuta do

a) 3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c) nebo odstavce 4 písm. a) bodu 1 nebo 11,

b) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b) nebo e), odstavce 3, odstavce 4 písm. a) bodu 7 nebo odstavce 4 písm. b), c), f), g) nebo i),

c) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 4 písm. a) bodu 2, 4 nebo 9, nebo odstavce 4 písm. e),

d) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 4 písm. a) bodu 3, 6 nebo 12,

e) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 4 písm. a) bodu 5 nebo 13,

f) 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d), odstavce 2, odstavce 4 písm. a) bodu 8 nebo 10 nebo odstavce 4 písm. d) nebo h).